شیر پیسوالو ایراکوه ۱/۲ اینچ

شیر پیسوالو ایراکوه ۱/۲ اینچ

داراری نشان استاندارد

۲ سال ضمانت