شیر پیسوالو ایراکوه ۳/۸ اینچ

شیر پیسوالو ایراکوه ۳/۸ اینچ

داراری نشان استاندارد

۲ سال ضمانت